Mange virksomheder, der har et transportbehov, vælger at etablere mulighed for tankning af egne vogne med benzin eller dieselolie på egen grund frem for at benytte benzinselskabernes tankstationer.

Det er vores erfaring, at anlægene ikke er indrettet miljømæssigt forsvarligt, hvilket mange steder har givet anledning til forurening.

Den fordel virksomheden kan have ved et tankanlæg på egen grund kan hurtigt gå tabt, hvis påfyldningspladsen ikke er indrettet forsvarligt og der sker en forurening af jord og grundvand.

Der er mange ting der erfaringsmæssigt skal med i overvejelserne inden et tankanlæg etableres.

Derfor denne vejledning. Det er vores håb, at vi kan bidrage til at højne sikkerheden ved etablering af såvel nye som bestående tankanlæg, da teknologien og materialerne er tilgængelig på det danske marked.

Hvad er en påfyldningsplads?
En påfyldningsplads er det sted, hvor man tanker bilerne og det sted hvor tankvognen påfylder lagertanken. Lagertanken kan enten være overjordisk eller nedgravet.

Hvad er formålet med at indrette en påfyldningsplads.

Formålet med indretningen er:

  • at forhindre, at der sker forurening af jord og grundvand
  • at forhindre, at der udledes benzin og dieselolie til regnvands kloakken
  • at reducere udledningen af benzin og dieselolie til spildevands kloakken mest muligt


Udleveringsstanderen
Indretning af en påfyldningsplads
Pladsen skal etableres med et tæt underlag i f.eks. armeret beton. Pladsen skal udformes således, at eventuelt spild på pladsen ikke kan løbe ud på det omkringliggende areal og således, at regnvand eller smeltevand ikke løber ind på pladsen.

Standeren skal sikres imod påkørsel.
Under standeren monteres en tæt spildbakke med afløb til påfyldnings- pladsen / olieudskilleren.
Udleveringspistolens slange skal være mindst en ½ meter kortere end afstanden fra standeren til kanterne af påfyldningspladsen så man ikke kan tanke en bil udenfor pladsen.
Udleveringspistolen bør have drypfri ventil og skal lukke automatisk når tanken er fuld.
Ved udlevering af benzin skal der etableres dampretur fra standerne hvis anlægets årlige volumen er over 500 m3.

Lagertanken og rørforbindelser
Lagertanken kan enten placeres på påfyldningspladsen, betinget af størrelse, eller nedgraves. Hvis den placeres overjordisk skal den sikres imod påkørsel.
Nedgraves tanken skal etablering og drift ske i overensstemmelse med Miljøministeriets bekendtgørelse.
Tankens påfyldningsrør skal sikres imod spild, ved montering af en præstekrave og sump med afløb til udskiller, eller ved at placere påfyldningen på tankpladsen beskyttet imod påkørsel.
Al rørføring i jorden bør etableres som dobbelt rørsystem.
Tankens udluftning kan monteres med et automatisk væskestop og skal være ført op så der ikke kommer gener af gasser ved påfyldning af dieselolie.
Ved påfyldning af benzin bør der etableres dampretur til tankvognen.

Afløb fra påfyldningspladsen
Etableres tankanlægget i et fælles kloakeret område, dvs. i et område hvor både regnvand og spildevand ledes til renseanlæg, skal der være afløb fra pladsen til kloakken via sandfang og udskiller.
Etableres tankanlægget i et område med separat kloakering, hvor regnvand og spildevand udledes særskilt, skal der være afløb fra pladsen via sandfang og udskiller.
Nogle kommuner tillader at der maximalt udledes regnvand til spildevandskloakken fra et område på 30 m2.
Påfyldningspladsen kan derfor maximalt være 30m2 hvis den ikke er overdækket.

Sandfang og udskiller
Sandfang og udskiller skal være godkendt af Boligministeriets godkendelsesudvalg for vand – og afløbsmateriel (VA-godkendt).
Udskillere skal være monteret med flydelukke, der lukker afløbssiden når den er fyldt.
Nogle kommuner kræver alarm installeret.
Sandfang og udskiller skal dimensioneres efter gældende regler.
Udskillere kræves normalt at have en virkningsgrad på 97%.
Såfremt lagertanken placeres på tankpladsen kan det kræves at hele tankens volumen kan tilbageholdes, f.eks. i udskilleren hvis den har tilstrækkeligt volumen.

Tilladelser
Normalt skal den stedlige kommune/myndighed ansøges.
Nogle kommuner kræver en tømningsordning af sandfang og udskiller.

FTC A/S står gerne til rådighed ved etablering af Deres næste hjemme- tankanlæg som Totalleverandør.